Artista: Ravi Yuji Couto Sakata. 2016. Desenho. III MMPMA.